आपत्कालीन शिक्षा: अनौपचारिक शिक्षाको सिकारुहरुका लागि स्वाध्ययन पुस्तिका