विपद् पश्चातको लागि शिक्षण सहयोगी सामग्री भाग १, मनोसामाजिक सहयोग र शिकाई तत्परता